ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWY ,,JAR'' s.c.

Firma Z.P.H.U. "JAR" s. c. w Kielnarowej wytwarza wyroby betonowe od 1989 roku. W pierwszych latach rozpoczął produkcje pustaków żużlowych i betonowych, kolejno poszerzał swoją ofertę o betonową armaturę drogową i ogrodzeniową a także rozpoczął przecieranie drewna, została uruchomiona stolarnia. Produkcja betoniarska uległa stopniowo modernizacji i mechanizacji poprzez zamontowanie węzła betoniarskiego oraz zakup wibro-pras. Znacznie poszerzyła się gama tych wyrobów. Wyroby nasze są produkowane w oparciu o obowiązujące PN a na część posiadamy Aprobaty Techniczne.

BETON TOWAROWY!

Asortyment:
+Pustaki fundamentowe
+Korytka i Łupiny
+Płytki chodnikowe i Obrzeża trawnikowe
+Płyty IOMB
+Rury betonowe i zakończenia przepustów
+Kręgi studzienne i Kanalizacyjne
+Kręgi studzienne i Kanalizacyjne Szczelne
+Stożki betonowe i Żeliwne
+Słupki Wodne, Gazowe, Geodezyjne
+Elementy ogrodzeniowe
+Inne: Dyble, Bariery, Płyty Drogowe
+NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA

Usługi Tartaczne:
+Tarcica
+Drewno dachowe
+Łaty
+Deska podbiciowa
+Listwy
+Sztachety

Usługi:
+Układanie kostki brukowej, wykonanie ogrodzenia, mostków
wiazdowych oraz inne prace ogolno budowlane

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZPHU JAR S.C.  zawiadamia, że w postępowaniu dla zadania polegającego na dostawie nowej automatycznej zaginarki do drutu, wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:

Zakład Techniczny Witkowice, ul. Częstochowska 13, 42-270 Kłomnice

oferujący wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

- cena netto: 270 000 zł

- okres gwarancji na produkt: 3 lata

Oferta uzyskała następującą punktację:

- cena = 95 pkt

- okres gwarancji = 5 pkt

razem = 100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta została uznana za ważną i niepodlegającą odrzuceniu, spełnia wymagania Zamawiającego określone w treści realizacji zamówienia . Złożona oferta była jedyną złożoną ofertą w postępowaniu.

        

                                                                           Kielnarowa, 29.12.2016 r.

                                                                                  


      

 

Kielnarowa, 15.12.2016r.

 

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „JAR” s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa zaprasza do składania ofert na dostawę nowej automatycznej zaginarki do drutu.

 

Rodzaj zamówienia: 

Dostawy

Zamawiający: 

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „JAR” s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa, Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej automatycznej zaginarki do drutu
(1 szt.)

Opis maszyny: nowoczesna maszyna do wielkoseryjnej produkcji detali giętych w trzech płaszczyznach, z drutu gładkiego i żebrowanego śr. 6 – 10 mm za pomocą osi sterowanych z jednego systemu komputerowego. Głowica gnąca zagina element wg zaprogramowanego kształtu. Sterowanie maszyną : system kontroli i komunikacji w skład którego wchodzą: system komputerowy, komputer i monitor – stanowiące integralną część korpusu maszyny. Wyposażenie maszyny - w pełni automatyczny rozwijak drutu zdolny do pracy z kręgami o wadze do 2 000 kg. Możliwość obsługi przez maszynę drutu w odcinkach prostych o dł. do 12 m. Cechy maszyny: - zasilana energią elektryczną + sprężone powietrze - dokładność podawania (+/-) 0,1mm - szybkość podawania do 60 mb na minutę - dokładność gięcia 0,1 st. - kąt gięcia nielimitowany - możliwość wykonywania m.in. strzemion 1000x1000mm - możliwość wykonania koła o średnicy 2000 mm.

Minimalny okres gwarancji 24 miesiące.

Kod CPV: 

42633000-2

Informacja o ofertach wariantowych: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, uzupełniających oraz częściowych.

Termin wykonania zamówienia: do 31 stycznia 2017 r.

Termin składania ofert: do 23 grudnia 2016 roku, do godziny 16:00.

Okres związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

 1. Miejscem składania ofert jest siedziba firmy : Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn
 2. Oferta powinna zostać złożona w terminie do 23.12.2016 roku do godziny 16:00, tj. w godzinach pracy Zakładu (Zmawiającego) 7:00-16:00. W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty na adres: Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn.
 3. Oferty składane/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Oferta na dostawę nowej automatycznej zaginarki do drutu” oraz oznaczonej dokładną nazwą i adresem Oferenta. Oferty składane w innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.
 5. Oferta musi być złożona w formie pisemnej , zgodnie z formularzem ofertowym i musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.

6.    Miejsce i termin otwarcia ofert: Biuro Zakładu Produkcyjno – Handlowo – Usługowego „JAR” s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa, Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn, 27.12.2016r. godzina 10:00. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

Dodatkowe informacje:

 1. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 229 06 77, kom: 665 775 411, e-mail: biuro@jar.itl.pl. Osobą wyznaczona do kontaktów jest: Marek Maciej.
 2. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe:
  • dostarczono bezpośrednio do minimum trzech potencjalnych dostawców
  • zamieszczono na stronie internetowej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl.
  • umieszczono na stronie internetowej : www.jar.itl.pl

Link do ogłoszenia na stronie zamawiającego : 

www.jar.itl.pl

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących  kryteriów

I. Kryterium: C – Cena netto – Waga 95%:

 1. Cena oferty powinna zawierać informację o wszystkich kosztach, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z dostawą przedmiotu zamówienia.
 2. Cena netto, cena brutto za całość oferty powinna być wyrażona w złotych polskich lub w walucie euro (EUR)
 3. Ceny należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie ceny netto podanej w formularzu oferty.

W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena netto” wyliczonych w oparciu o wzór:

C = Cena netto oferty najniższej / Cena netto rozpatrywanej oferty x 95 = ilość punktów

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 95 pkt.

 II. Kryterium G - Gwarancja – waga 5%

 1. Okres gwarancji należy podać w miesiącach, licząc od momentu dostawy przedmiotu zamówienia
 2. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby miesięcy udzielonej gwarancji, podanych w formularzu oferty.

W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert udzielonego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia liczony od momentu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia:

 • Powyżej 24 miesięcy ale dopiero od 36 miesięcy tzn. punktowana jest gwarancja o dł. 36 miesięcy i powyżej – 5 pkt.
 • Okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 5 pkt.

Punkty przyznane w kryterium ceny i kryterium gwarancji zostaną do siebie dodane. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru:

Ʃ = C + G

Gdzie:

Ʃ – łączna suma przyznanych punktów

C – liczba punktów przyznana w kryterium „CENA”

G – liczba punktów przyznana w kryterium „GWARANCJA”.

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy: 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo powtórzenia czynności albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi oraz w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na sfinansowanie niniejszego zamówienia a także bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Miejsce na pieczęć Dostawcy/pełnomocnika

OFERTA

 

Dane dotyczące Zamawiającego:

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „JAR” s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa, Kielnarowa 20,
 36-020 Tyczyn

 

Dane dotyczące Dostawcy:

 

Nazwa Dostawcy:

……………………………………………………………………………………………….

Siedziba Dostawcy:

……………………………………………………………………………………………….

NIP (jeśli dotyczy):

……………………………………………………………………………………………….

REGON (jeśli dotyczy):

……………………………………………………………………………………………….

Telefon/ Fax:

……………………………………………………………………………………………….

 

Oferujemy dostawę nowej automatycznej zaginarki do drutu (1 szt.) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu/zapytaniu z dnia 15.12.2016r. za cenę:

 

……………………………………………………..

Netto

 

……………………………………………………..

VAT (jeśli dotyczy)

 

……………………………………………………..

brutto

 

 

 

 

 

Termin gwarancji:

…………………………………………………………………………..

Termin ważności Oferty:

……………………………………………………………………………

Termin realizacji zamówienia:
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
JAR s.c. Kielnarowa 20
Kielnarowa 20 36-020 Tyczyn
tel: (17) 22-19-311 / 22-99-677 / 23-02-166
Fax: (17) 22-99-677
Email: biuro@jar.itl.pl
© JAR s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone